Skip to main content

 

 

 

Warszawa dn, …..…………………………………………………….

Deklaracja członkowska

Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………………….……………………………………………………………

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jagiellonka” Warszawa. Znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Klubu. Zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu klubu oraz przestrzegania uchwał i postanowień władz Klubu.

…………………………………………………………………………
(własnoręczny podpis)

Niezbędne dane osobowe :
1. imię i nazwisko         ……………………………………………………………………..
2. data urodzenia         ……………………………………………………………………..
3. nr PESEL                   ……………………………………………………………………..
4. adres zamieszkania  ……………………………………………………………………..
5. e-mail/nr telefonu   ……………………………………………………………………..
6. szkoła                         ……………………………………………………………………..

Bieżące informacje na stronie: https://mksjagiellonka.pl
                                                                                http://www.facebook.com/MKSJagiellonka

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

1. Oświadczam, że jako ustawowy przedstawiciel dziecka wyrażam zgodę na wstąpienie ……………………….……

(imię i nazwisko dziecka) w poczet członków Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jagiellonka”, udział w zajęciach sportowych i współzawodnictwie sportowym organizowanym przez klub.

2. Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu, a w przypadku zaistnienia ograniczeń w tym względzie niezwłocznie poinformuję o tym na piśmie Zarząd Klubu.

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (w tym zdjęć) w publikacjach o charakterze informacyjnym i promocyjnym (działalność statutowa klubu), zgodnie z art. 81 ustawy z dnia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017, poz. 880) zezwalam na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez MKS Jagiellonka, z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 7 w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych realizowanymi przez Międzyszkolny Klub Sportowy” Jagiellonka”

4. Zobowiązuję się do regulowania składek z tytułu członkostwa w MKS „Jagiellonka” (Regulamin składek członkowskich).

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych MKS „Jagiellonka”, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).

 

                                                                                                                                                                                                                                                               (data/podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

(data i podpis Sekretarza lub Prezesa)

Uchwałą Zarządu Klubu z dnia……………………………….
przyjęto w/w na członka : *zwyczajnego, uczestnika , wspierającego Klubu
*niepotrzebne skreślić