Skip to main content

Nauka i Doskonalenie Pływania

Pływanie jest jedną z najpopularniejszych form aktywności ruchowej

ZapisyGrafik ZajęćOświadczenie o stanie zdrowia

Pływanie to sport uprawiany bez względu na wiek, płeć, uzdolnienia ruchowe czy sprawność fizyczną. Aktywność fizyczna w środowisku wodnym niesie za sobą wartości: zdrowotne, utylitarne, estetyczne, rekreacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rehabilitacyjne i poznawcze.

Szeroko rozumiany sport odgrywa ważną rolę w życiu dziecka, gdyż w okresie dorastania następuje intensywny rozwój zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Udział w zajęciach sportowych kształtuje charakter młodego człowieka i wzbogaca jego osobowość.

Cele programu

Celem głównym jest wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz pobudzanie aktywności fizycznej w środowisku wodnym.

Pozostałe cele
 • Opanowanie nauki pływania
 • Wdrażanie do dbałości o zdrowie
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
 • Przeciwdziałaniem wadom postawy
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez sport całego życia
Cele etapowe
 • Udział w zajęciach
 • Stosowanie zasad bezpieczeństwa
 • Współpraca w zespole
 • Propagowanie postaw prozdrowotnych
 • Poznanie własnych słabych i mocnych stron
 • Poznanie własnego poziomu sprawności fizycznej

Założenia programu

Podstawowe założenia:
 • 1 lub 2 godziny nauki pływania w ciągu tygodnia
 • Średnio 31 tygodnie x 1 lub 2 godziny = 31 lub 62 godzin w ciągu roku szkolnego
 • Realizacje zajęć nauki pływania
 • Zajęcia nie podlegają ocenie
Program zakłada naukę pływania przez:
 • Zabawę i zadania ściśle określone oraz udział w zawodach na szczeblu klubowym i gminnym
Program zakłada motywowanie uczestnika w trakcie zajęć przez:
 • Pochwały, dyplomy, zwracanie uwagi, co należy poprawić
 • Nagrody w postaci naklejek motywacyjnych
Program zakłada realizację sprawdzianów w trakcie nauki:
 • Łatwych sprawdzianów w trakcie trwania nauki pływania w dowolnym momencie zajęć
 • Podział nauki pływania na 4 cykle po 15 godzin, po każdym cyklu sprawdzian, a na zakończenie semestru szkolnego udział w zawodach klubowych lub gminnych na dystansie 25 m

Po każdym cyklu powinien odbyć się sprawdzian obejmujący zakres zrealizowanej tematyki – pozwoli to na dokładne określenie poziomu umiejętności grupy.

Zapisy