Skip to main content

STATUT
Międzyszkolnego Klubu Sportowego
„Jagiellonka” Warszawa

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Międzyszkolny Klub Sportowy „Jagiellonka” Warszawa, zwany dalej „Klubem”, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie, zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli.

§ 2
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3
Klub podlega wpisowi do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4
Klub działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie oraz niniejszym Statutem.

§ 5
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

§ 6
Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków sportowych.

Rozdział II

Cele Klubu

§ 8
Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:
1) doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu,
2) prowadzenie szkolenia sportowego,
3) organizowanie współzawodnictwa sportowego,
4) uczestnictwo w imprezach sportowych,
5) angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
6) dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu.

§ 9
1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe,
2) zapewnianie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej,
3) prowadzenie zajęć sportowych,
4) organizację i udział w imprezach sportowych,
5) organizację różnych form aktywności fizycznej,
6) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
7) organizowanie obozów sportowych,
8) współpracę z placówkami oświatowymi,
9) współpracę z organami administracji publicznej.
2. Cele Klubu są realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 11
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) uczestników,
3) wspierających.
2. Członków przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
2. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku 16 do 18 lat.
3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami uczestnikami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
2) uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Klub,
3) zgłaszania opinii, postulatów, wniosków dotyczących działalności Klubu,
4) udziału w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Klubu uchwał Zarządu.
2. Członkom uczestnikom przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem określonych powyżej w ust. 1 pkt 1 – członkowie uczestnicy biorą udział w Walnym Zebraniu Klubu z głosem doradczym.

§ 14
Członkowie zwyczajni i członkowie uczestnicy obowiązani są do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15
Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Klubu i udziela mu wsparcia materialnego lub organizacyjnego.

§ 16
1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Klubu.
2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Klubu.
3. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej świadczeń.

§ 17
1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
1) złożenia przez członka Klubu Zarządowi pisemnej dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia:
a) rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu,
b) niebrania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 6 miesięcy,
c) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej trzech miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek (dotyczy odpowiednio świadczeń członków wspierających),
d) działania przez członka na szkodę Klubu.
4) rozwiązania Klubu.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Zarząd jest zobowiązany zawiadomić zainteresowanego o wykluczeniu na piśmie, doręczając mu jednocześnie stosowną uchwałę, podając przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Klubu, w terminie 14 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały wykluczonemu członkowi. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 18
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dany organ podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego.

§ 20
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu, zwoływane przez Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Klubu umieszczając informacje na tablicy klubowej.
3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 21
1. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane w trybie § 20 ust. 2 niniejszego statutu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu:
1) z inicjatywy własnej,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b – c niniejszego paragrafu i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Klubu,
2) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności władz,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku w razie
rozwiązania,
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.

§ 23
1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
3. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3) określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego
5) Zebrania Klubu,
6) opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności Klubu do innych organizacji,
9) powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania,
10) powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania.

§25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej w Klubie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Klubu.

§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu lub zebrania Zarządu w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Klubu oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym na podstawie przepisów niniejszego Statutu,
5) składanie na Walnym Zebraniu Klubu sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
6) składanie na Walnym Zebraniu Klubu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 27
1. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków zwyczajnych Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.
2. Jeżeli, w trakcie kadencji, ustąpią funkcyjni członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – wówczas Zarząd, jak również odpowiednio Komisja Rewizyjna – mogą po uzupełnieniu swego składu, w trybie ust. 1 niniejszego paragrafu, powołać funkcyjnych członków, do końca kadencji.
3. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odwołać z ich składu w trakcie kadencji wyłącznie Walne Zebranie Klubu.
4. Jeżeli w trakcie kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej lub członkowie Zarządu zostaną odwołani ze składu tych organów, Walne Zebranie Klubu dokonuje uzupełnienia odpowiednio składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej do końca kadencji.

Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu

§ 28
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
1) składki członkowskie,
2) dotacje,
3) darowizny, zapisy i spadki,
4) dochody z majątku Klubu,
5) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 29
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu działający indywidualnie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 30
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu w I terminie, lub w II terminie, bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§ 31
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Klubu.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.
3. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.