Skip to main content

Zadania ogólne

Międzyszkolny Klub Sportowy Jagiellonka Warszawa mając na uwadze promocję i rozwój sportu pływanie i pięciobój w Warszawie podejmuje niezbędne działania by:

 • zapewnić wszystkim młodym ludziom możliwość brania udziału w szkoleniu z zakresu wychowania fizycznego ogólnorozwojowego, ukierunkowanego i specjalistycznego pływania i pięcioboju
 • zapewnić każdemu ćwiczącemu możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych w bezpiecznych i chroniących zdrowie warunkach oraz we współpracy z odpowiednimi organizacjami sportowymi
 • zapewnić by każdy zainteresowany i uzdolniony sportowiec miał możliwość doskonalenia poziomu swoich umiejętności i osiągnięcia wybitnych indywidualnych wyników
 • chronić i rozwijać moralne i estetyczne zasady sportu, a także poszanowanie godności ludzkiej oraz bezpieczeństwo osób zaangażowanych w uprawianie sportu poprzez uchronienie zawodniczek i zawodników od wyzysku z przyczyn politycznych, handlowych, finansowych oraz od działań niewłaściwych lub deprecjonujących, w tym przed używaniem narkotyków, alkoholu i nikotyny.

Zadania i cele ukierunkowane:

 • zapewnienie wszechstronnego przygotowania fizycznego
 • ciągłe doskonalenie poziomu wytrenowania bazując na wysokim ogólnym i ukierunkowanym przygotowaniu fizycznym
 • organizację systematycznej pracy wychowawczej z uwzględnieniem zasad moralnych
 • wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej i etyki dyscypliny
 • wzmacnianie zdrowia, przestrzeganie higieny osobistej, higieny treningu, a także dokładnej organizacji kontroli medycznej
 • systematyczne uczestnictwo w treningach, konsultacjach, zgrupowaniach oraz zawodach
 • aktywne uczestnictwo w popularyzacji pływania i pięcioboju wśród młodzieży szkolnej
 • promowanie miasta i dzielnicy Praga
Pomyślna realizacja przedstawionych zadań zapewni:
 • wzmacnianie zdrowia
 • harmonijny rozwój fizyczny
 • wysoki poziom przygotowania techniczno-taktycznego, psychicznego, intelektualnego i teoretycznego zawodniczek i zawodników