Skip to main content

REGULAMIN
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jagiellonka” Warszawa

Regulamin opracowano na podstawie Statutu Klubu MKS Jagiellonka Warszawa, zwanego dalej „Klubem”.
Regulamin określa szczegółowo:
– zasady przyjęcia do Klubu i rezygnacji z członkostwa
– prawa i obowiązki zawodników i trenerów
– zasady uczestnictwa w treningach
– zasady zgłaszania i uczestnictwo w zawodach
– zasady przejścia do innego klubu
– nagrody, wyróżnienia, kary
– inne sprawy organizacyjne

§ 1

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLUBU I REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA

1. Przynależność do Klubu jest DOBROWOLNA.
2. Zawodnikami Klubu mogą być uczniowie szkół powszechnych zakwalifikowani do szkolenia przez Trenera prowadzącego.
3. Warunkiem przystąpienia jest:
a) złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji klubowej (w przypadku zawodnika nieletniego podpis rodzica/opiekuna prawnego, deklaracja dostępna do pobrania na stronie www.mksjagiellonka.pl)
b) zapoznanie się zawodnika/osoby popisującej deklarację ze Statutem oraz Regulaminem Klubu i potwierdzenie tego faktu na deklaracji
c) wniesienie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości ustalanej przez Zarząd Klubu (aktualne uchwały Zarządu w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej Klubu)
4. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w Klubie następuje po złożeniu pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Klubu osobiście bądź e-mailem na adres Klubu: mksjagiellonka@gmail.com )
5. Wzór rezygnacji dostępny jest na stronie internetowej Klubu www.mksjagiellonka.pl.
6. Zawodnik musi uregulować składki wobec Klubu do dnia rezygnacji oraz zwrócić otrzymany od Klubu sprzęt sportowy. W przypadku zaległości występujących przed datą rezygnacji Zarząd ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu niezapłaconych składek tj. wystawić wezwania do zapłaty, złożyć wniosek do sądu o wystawienie tytułu egzekucyjnego.
6. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja powinna być podpisana przez opiekuna prawnego.
7. Zarząd nie przewiduje sytuacji zawieszenia członkostwa w Klubie.
8. Zasady dotyczące składek członkowskich opisuje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – Regulamin Składek Członkowskich, przyjęty Uchwałą Zarządu i opublikowany na stronie internetowej Klubu.

§ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW I TRENERÓW

1. Zawodnicy Klubu zobowiązani są:
• Godnie reprezentować Klub, tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę w gronie zawodniczym i na zewnątrz klubu.
• Z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych, historii, tradycji, trenerów, pracowników i kolegów.
• Dbać o mienie klubowe, sprzęt sportowy klubowy i prywatny.
• Podczas zawodów i treningów przestrzegać obowiązujących na obiektach sportowych zasad i regulaminów.
• Wypełniać polecenia trenerów w szczególności tych dotyczących kulturalnego zachowania się oraz realizacji programów treningów.
• Swoją postawą dawać przykład, co do zachowania i sportowej postawy.
• Brać udział w zawodach sportowych wyznaczonych przez trenera i imprezach organizowanych przez Klub.
• Na oficjalnych zawodach sportowych występować zawsze w strojach klubowych (koszulki, dresy, czepki).
• Dbania o swoje zdrowie i regularne przeprowadzanie badań lekarskich.
• Godzenia obowiązków szkolnych z zajęciami sportowymi.
• Godne reprezentować barwy klubowe na zawodach sportowych, poprzez kulturalne zachowanie się i zaangażowanie w starty.
• Zawodników obowiązuje ponadto zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających i dopingujących.
2. Zawodnik ma prawo:
• uczestniczyć w treningach organizowanych przez Klub i korzystać ze sprzętu klubowego,
• korzystać z przysługującego mu dofinansowania, zgodnie z decyzją Zarządu Klubu oraz z przyznanych nagród pod warunkiem dopełnienia wszelkich zobowiązań względem Klubu i za pełnym, pisemnym poparciem ze strony trenera prowadzącego,
• uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach pod warunkiem dopełnienia wszelkich zobowiązań względem Klubu i przy braku sprzeciwu ze strony trenera prowadzącego,
• uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych,
• do poszanowania jego godności osobistej.
3. Trenerzy Klubu zobowiązani są:
• godnie reprezentować Klub, tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę w gronie trenerskim i zawodniczym,
• z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych, historii, tradycji, pracowników, kolegów i zawodników.
• dbać o mienie klubowe i sprzęt sportowy klubowy,
• podczas zawodów i treningów przestrzegać obowiązujących na obiektach sportowych zasad i regulaminów i zapoznania z nimi zawodników,
• wypełniać zadania w szczególności te dotyczące: realizacji programów treningowych, obecności na treningach, prowadzenia bieżącej dokumentacji treningowej, kontroli procesu treningowego,
• swoją postawą dawać przykład zawodnikom, co do zachowania i sportowej postawy.
• na oficjalnych zawodach sportowych występować zawsze w strojach klubowych (koszulki, dresy),
• sumiennego wykonywania pracy i informowanie o nieobecnościach z podaniem przyczyny,
• propagowania sportowego trybu życia,
• pełnienia funkcji wychowawcy podczas treningów, zawodów, obozów, zgrupowań, konsultacji i sprawdzianów,
• opracowywania kalendarza treningów, zawodów, obozów, zgrupowań, konsultacji, sprawdzianów, badań do zatwierdzenia przez Zarząd Klubu,
• organizowania wyjazdów na zawody, obozy, zgrupowania, konsultacji i sprawdziany, tworzenie ich preliminarzy i rozliczanie,
• prowadzenia dziennika treningowego i bieżącej kontroli procesu treningowego,
• wsparcia klubu w procesie zbierania składek i opłat klubowych, w tym weryfikacja płatności składek zawodników przed zgłoszeniem na zawody.
4. Trener ma prawo:
• otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę i poniesiony trud podczas trenowania i wychowania zawodników,
• pracować w godnych warunkach,
• uczestniczyć w zawodach i zgrupowaniach sportowych,
• uzyskać pełną informację dotyczącą swoich zadań, oceny pracy, wynagrodzenia,
• do poszanowania jego godności osobistej,
• uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu.

§3

ZASADY UCZESTNICTWA W TRENINGACH

1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w treningach jest posiadanie aktualnych badań od lekarza medycyny sportowej.
2. Wniesienie składki klubowej na konto Klubu do 10 każdego miesiąca.
3. Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem obowiązującym na dany rok szkolny.
4. Nieobecności na treningach muszą być usprawiedliwione. W przypadku choroby obowiązuje przedstawienie zwolnienia lekarskiego.
5. Podczas treningu zawodnik Klubu zobowiązany jest w szczególności do:
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
• wykonywania poleceń wydanych przez trenera,
• informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.),
• uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu,
• posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego.

§4

ZASADY ZGŁASZANIA I UCZESTNICTWO W ZAWODACH

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący daną grupę, na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został powołany.
3. Klub, w zależności od sytuacji finansowej, ponosi w całości lub częściowo koszt opłaty startowej w następujących zawodach:
• Wielobój stylowy dzieci lat 10-11 lat ,
• Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Polski Dzieci lat 12-13 (2 rundy – zima i lato),
• Klubowa Warszawsko- Mazowiecka Olimpiada Młodzieży dla wszystkich roczników,
• Mistrzostwa Polski ( Zimowe i Letnie ),
• okolicznościowe zawody sportowe, których organizatorem jest Klub (głównie zawody dla klas 1-3).
W innych zawodach koszty opłaty startowej ponoszą Rodzice.
4. Udział w zawodach o ogólnopolskim zasięgu (Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) może być częściowo dofinansowywany przez Klub.
5. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd w miarę możliwości finansowych Klubu.
6. W przypadku nieobecności zgłoszonego zawodnika na zawodach Klub ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów. Sytuacja taka może mieć miejsce, kiedy zawodnik zbyt późno poinformuje trenera o swojej nieobecności, listy startowe będą już zamknięte i nie będzie możliwości bez-kosztowo wycofać danego zawodnika z zawodów. Wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie.
7. Wszelkie wymagane formalności (w tym opłaty startowe wnoszone przez Rodziców) związane z zawodami, zawodnik ma obowiązek uregulować w terminie i trybie ustalonym przez trenera prowadzącego.
8. W przypadku niedopełnienia formalności zawodnik zostanie wykluczony z udziału
w zawodach.
9. Zawodnik chcący wziąć udział w zewnętrznych akcjach i konsultacjach szkoleniowych musi skonsultować ten fakt z trenerem prowadzącym.

§5

ZASADY PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU

1. Wszyscy zawodnicy Klubu podlegają przepisom Uchwały Zarządu PZP z dnia czerwca 1996 r. oraz art. 26 §3 Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. ( DzU. Nr 25 z 1996r).
2. W celu zmiany barw klubowych członek Klubu zobowiązany jest do:
a) złożenia rezygnacji z członkostwa w Klubie
b) złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych,
c) przedstawienia pisma z nowego klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika,
d) zdania otrzymanego sprzętu sportowego do trenera prowadzącego,
e) rozliczenia składek klubowych,
f) uzyskania zgody Zarządu MKS Jagiellonka na zmianę barw klubowych.

§6

NAGRODY I KARY

1. W przypadku naruszenia ustalonych zasad trenerzy maja prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące konsekwencje:
• upomnienie ustne,
• upomnienie ustne przy całej grupie,
• upomnienie ustne w obecności rodzica,
• usunięcie zawodnika z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań),
• nie zgłoszenie do zawodów,
• wystąpić do Zarządu Klubu o skreślenie z listy członków Klubu.

§7

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Osobą odpowiedzialna za kontakty z rodzicami jest trener prowadzący daną grupę treningową.
2. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w na początku roku szkolnego (spotkanie informacyjne o planowanych działaniach w bieżącym sezonie) oraz w miarę potrzeb.
3. W ważnych sprawach istnieje możliwość kontaktu z Zarządem Klubu:
• mail – mksjagiellonka@gmail.com
• telefonicznie (telefony dostępne na stronie internetowej Klubu)
4. Aktualny plan zajęć trenerów z grupami jest zamieszczany na stronie internetowej Klub
5. Terminarz zawodów można znaleźć na stronach odpowiednich związków sportowych, stronie megatiming.pl, wmozp.pl oraz dostępny jest także u trenerów prowadzących.
6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.12.2018 r.
7. Regulamin może zostać zmieniony w całości lub w części przez Zarząd Klubu na wniosek Trenera Koordynatora, Komisji Rewizyjnej, Walnego Zgromadzenia Członków (Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego).
8. Niejasności i sytuacje sporne, które wynikną będą rozpatrywane przez Zarząd Klubu na bieżąco.