Skip to main content

Załącznik nr 1 do REGULAMINU Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jagiellonka” Warszawa

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jagiellonka” Warszawa

Składki Klubowe stanowią główny składnik majątku Klubu.
Są to stałe i stabilne dochody Klubu w oparciu o które, Klub planuje realizację swoich celów statutowych, udział w projektach i zadaniach publicznych.
Przystępując do Klubu każdy Członek Klubu, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Jagiellonka” Warszawa, do którego Załącznikiem jest niniejszy Regulamin Składek Członkowskich.
Niniejszy dokument opisuje zasady dotyczące ustalania i płatności Składek Członkowskich oraz Wpisowego dla nowych członków Klubu.

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wysokość składek oraz wpisowego corocznie jest ustalana przez Zarząd w formie Uchwały aktualizującej niniejszy Regulamin.
2. Składki płatne są miesięcznie w okresie wrzesień – czerwiec.
3. Składki płatne są do 10-go dnia każdego miesiąca wskazanych powyżej.
4. Składki płatne są na wskazany rachunek bankowy Klubu.
5. Każdy z członków Klubu jest zobowiązany do terminowej płatności.
6. Wpłata wpisowego następuje wraz z płatnością pierwszej składki klubowej.
7. Składki są stałe przez cały okres wskazany w pkt 2, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach, o ile nie zmienią się warunki ekonomiczne w których funkcjonuje Klub.
8. Zaleganie we wpłatach składek klubowych może skutkować kolejno:
• brakiem możliwości udziału w zawodach,
• brakiem możliwości udziału w treningach,
• wystawieniem wezwania do zapłaty,
• w przypadku zaległości co najmniej 3 miesięcy, wnioskiem o skreślenie z listy członków Klubu,
• dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.
9. Wszelkie decyzje dot. indywidualnych sytuacji w zakresie płatności składek podejmuje Zarząd Klubu (Ulgi, Zwolnienia, etc). Zarząd rozpatruje zniżki dla sytuacji trwających powyżej 2 miesięcy.

§2

ZASADY WYKORZYSTANIA DOCHODÓW UZYSKANYCH ZE SKŁADEK I WPISOWEGO

1. Dochody Klubu pochodzące ze składek przeznaczone są na pokrycie części lub całości kosztów związanych z:
• wynajęciem obiektów sportowych,
• wynagrodzeniem trenerów,
• zakupem sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji treningów,
• zakupem odzieży z logo klubu,
• opłatami statutowymi w związkach sportowych,
• udziałem w niektórych zawodach,
• transportem na zawody,
• administracją i zarządzaniem Klubem,
• udziałem własnym w projektach i zadaniach publicznych

§3

ZASADY PŁATNOŚCI

1. Wysokość składek i wpisowego wynosi:
• Wpisowe dla nowych członków – 30 PLN (płatne jednorazowo wraz z pierwszą składką – tytuł przelewu powinien zawierać w opisie dopisek „…plus wpisowe”)
• Składki w Sekcji Pływackiej:

a) płatne za okres od 1.09 do 30.06:

◦ Klasy I-III – 120 PLN
◦ Klasy IV – 150 PLN
◦ Klasy V – 170 PLN
◦ Klasy VI – 190 PLN

◦ Klasy VII – VIII 210 PLN

b) płatne za okres od 1.07 do 31.07:

◦ Klasy VIII – 105 PLN

• Składki w Sekcji Pięcioboju Nowoczesnego:

a) płatne za okres od 1.09 do 30.06:
◦ Klasy IV-VI – 120 PLN
◦ Klasy VII-VIII – 170 PLN

2. Konto dla Składek Członkowskich:

ING BANK ŚLĄSKI
42 1050 1025 1000 0090 3080 7391
MKS Jagiellonka Warszawa
3. Tytuł przelewu powinien zawierać w opisie:
  •  ID zawodnika ( nr ID zawodnika dostępny u trenera prowadzącego grupę lub
    w księgowości finanse@kmsjagiellonka.pl )